fbpx

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na fanpage'u https://www.facebook.com/JakDorobic jest Jacek Gacoń Consulting (dalej: „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc i 921 kc.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkurs trwa od 11.11.2020 od godz. 16:00 do 16:00 18.11.2020. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w § 1 pkt.1 Regulaminu.
 7. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu w tym także osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, na potrzeby konkursu (przesłania nagród) oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a JakDorobic.pl
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik w potwierdza, że:
  a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 4. Użytkownicy biorący udział w konkursie oświadczają, że:
  a) spełniają warunki określone w § 5 ust. 1,
  b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§ 3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy pod postem konkursowym umieszczonym na profilu JakDorobic.pl odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
 2. Warunkiem wzięcia pod uwagę zgłoszenia przez jury jest opublikowanie komentarza pod postem konkursowym.
 3. Konkurs przebiega następująco:
  a) od 11.11.2020 od godz. 16:00 do 16:00 18.11.2020 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
  c) najpóźniej w dniu 20.11.2020 zostaną opublikowane wyniki konkursu.
 4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku lub telefonicznie w przypadku zablokowanej możliwość kontaktu poprzez wiadomość prywatną.

§ 4 Nagrody
1.Nagrodą w konkursie będzie książką „Biznes wywrócony do góry nogami” Richarda Bransona, która przyznana zostanie zwycięzcy Konkursu.

 1. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lec zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
  a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
  b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 3. Laureat zobowiązany będzie do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość od JakDorobi.plwysłaną przez portal Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
 5. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy drogą poczta na adres podany w wiadomości prywatnej.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 7. Nagrodzona zostanie osoba, której odpowiedź Jury uzna za najciekawszą.

§ 5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem wypowiedzi i nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora (Jacek Gacoń Consultingul. Sienna 64, 00-825 Warszawa), z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 20.11.2020. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 2 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów