fbpx

UniLokata Plus: 100 zł, 500 zł lub 1000 zł bonusu
Okres promocji: 1 marca – 27 kwietnia 2017 roku

Zgodnie z obietnicą, publikuję przypomnienie o starcie kolejnego okresu rejestracji w promocji UniLokata PLUS 1% więcej dla nowych klientów. Dla przypomnienia dodam, iż akcja trwa przez cały rok i podzielona jest na sześć okresów. W stosunku do okresu trwającego w styczniu i lutym, zaszły dwie zmiany w regulaminie (raczej pozytywne). Do definicji uczestnika promocji dodano wyłączenia w postaci IKE, IKZE oraz certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto wydłużono czas oczekiwania na zaksięgowanie i rozliczenie jednostek na rejestrze, ale o tym przekonacie się w dalszej części wpisu. Pozostałe warunki są niezmienne. TFI Union Investment oferuje swoim nowym i powracającym klientom premię w wysokości 1% wartości wpłacanych środków na UniLokatę, odpowiednio 100 zł dla 10.000 zł, 500 zł dla 50.000 zł oraz 1000 zł dla 100.000 zł. Dzięki krótkiemu horyzontowi inwestycji (minimum 100 dni), jej roczna rentowność po uwzględnieniu bonusu oraz tego co wypracuje fundusz może wynieść ponad 5%. W związku z tym, iż inwestowanie w fundusze inwestycyjne niesie za sobą pewne ryzyko, dokonałem szczegółowej analizy tego zagadnienia. UniLokata Plus to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą zakładać kolejnego konta osobistego z wyśrubowanymi warunkami promocji do spełnienia.

 

 

 

Uczestnicy promocji

W promocji UniLokata Plus mogą wziąć udział zarówno całkiem nowi, jak i powracający klienci Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment. Zgodnie z regulaminem:

Klienci – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane uczestnictwem w Funduszach, które w okresie od 30 listopada 2016 r. do dnia rejestracji w Promocji nie posiadały środków w ramach Funduszy z wyłączeniem produktów IKE, IKZE oraz posiadających certyfikaty inwestycyjne oraz które – w przypadku osób fizycznych – nie są pracownikami Union Investment TFI SA.

 

Rejestracja w promocji

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania bonusu jest rejestracja na dedykowanej stronie promocji unilokataplus.pl. Należy tego dokonać w okresie trwania promocji. Obecny okres rejestracji klientów trwa od 1 marca do 27  kwietnia 2017 roku. Pozostałe okresy rejestracji klientów to:

III okres: od 1 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. włącznie,

IV okres: od 1 lipca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r. włącznie,

V okres: od 1 września 2017 r. do 30 października 2017 r. włącznie,

VI okres: od 1 listopada 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. włącznie.

Podczas rejestracji podajecie podstawowe dane, akceptujecie regulamin, a także wyrażacie zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy. Formularz i tak nie przepuści Was dalej, w przypadku, gdy nie odhaczycie obu pól. Następnie, w wiadomości mailowej otrzymacie potwierdzenie rejestracji w promocji oraz link do otwarcia rejestru w Union Investment. Gdy Wasz rejestr będzie już otwarty, wystarczy, że zasilicie go odpowiednią kwotą: 10.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł oraz zakupicie jednostki funduszu.

Liczba rejestrów w danym okresie promocji uprawniających do otrzymania bonusu jest ograniczona:

  • 10.000 zł – 200 rejestrów,
  • 50.000 zł – 100 rejestrów,
  • 100.000 zł – 50 rejestrów.

Na szczęście w przypadku dużego zainteresowania organizator może rozszerzyć dostępną pulę. Ponadto po zarejestrowaniu się w akcji, zadzwoni do Was konsultant, by potwierdzić dane oraz poinformować Was o uczestnictwie w promocji.

Zaksięgowanie wpłaty oraz rozliczenie jednostek na rejestrze musi nastąpić najpóźniej do pierwszego dnia jednego z okresów promocji włącznie (w poprzedniej wersji regulaminu datą graniczną był koniec danego okresu rejestracji). W przypadku korzystania z promocji w bieżącym okresie rejestracji, ostatnim dniem, w którym musi nastąpić rozliczenie jednostek na rejestrze jest 1 maja 2017 roku.

W związku z tym lepiej nie czekać z rejestracją do ostatniego dnia promocji. Dobrym rozwiązaniem będzie pozostawienie kilku dni roboczych w zapasie.

 

Zasady otrzymania bonusu

Gdy środki zostaną już zaksięgowane musicie utrzymać otwartą pozycję przez 100 dni, licząc od 1 maja 2017 roku. Mówiąc bardziej szczegółowo w okresie od 1 maja 2017 roku do 8 sierpnia 2017 roku włącznie nie dokonacie żadnego odkupienia, zamiany ani konwersji jednostek funduszu. Nieco prościej? – w wymienionym okresie nie będziecie ruszali środków zgromadzonych na funduszu 🙂 Oczywiście w trakcie trwania promocji możecie je wypłacić wraz z narosłym zyskiem, aczkolwiek w takiej sytuacji nie uzyskacie prawa do wypłaty premii. To dobre rozwiązanie w przypadku pilnej potrzeby dostępu do kapitału.

Union Investment TFI w terminie 30 dni od zakończenia okresu promocji (czyli licząc od 8 sierpnia 2017 roku) poinformuje Was mailowo o wypłacie nagrody. Nagroda nie będzie jednak wypłacona w postaci przelewu na konto, jak to ma miejsce w przypadku promocji „lokat z premią”. Union Investment przekaże Wam bonus na rejestr w formie zakupu kolejnych jednostek funduszu, odpowiednio na kwotę 100 zł, 500 zł lub 1000 zł. Są to już kwoty netto, organizator potrąci i odprowadzi za Was podatek dochodowy od uzyskanej premii.

Zatem po 8 sierpnia 2017 roku możecie umorzyć jednostki z dotychczasowej inwestycji, natomiast jednostki przekazane w ramach premii, będą dostępne do umorzenia po upływie 30 dni. Oczywiście możecie zdecydować się na dłuższe utrzymywanie środków w funduszu. Fundusz Inwestycyjny UniLokata ma charakter otwarty, nie posiada określonej daty „zamknięcia funduszu”. Możecie nadal trzymać na nim środki, jeśli zadowala Was uzyskiwana stopa zwrotu. 100-dniowy okres jest tylko warunkiem uzyskania jednorazowej premii (minimalny czas trwania utrzymywania środków na rejestrze). Należy jednak przyznać, iż wypłacana premia znacząco wpływa na rentowność inwestycji. Im krócej będziecie utrzymywać środki w funduszu, tym wyższą roczną rentowność uda się Wam z niego „wycisnąć”. Wybór należy do Was 🙂

Po szczegóły odsyłam do regulaminu promocji oraz na stronę promocji unilokataplus.pl. Poniżej zaś moja analiza produktu, jakim jest UniLokata Plus.

 

Czym jest UniLokata

UniLokata jest funduszem inwestycyjnym należącym do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment. Należy on do grupy funduszy pieniężnych. W pięciostopniowej skali ryzyka, fundusz otrzymał ocenę 2 – niskie ryzyko. Jak możemy przeczytać na stronie funduszu, jego polityka inwestycyjna jest następująca:

UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych:  krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu.

O ile papiery skarbowe uznawane są za jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji, o tyle kilku emitentów obligacji korporacyjnych nie wywiązało się z przyrzeczenia wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek (na przykład Gant czy DSS). W karcie informacyjnej znajdziemy jednak 10 największych pozycji, w które zaangażowany jest obecnie fundusz UniLokata. Według danych z 30 czerwca 2016 roku są to duże spółki giełdowe. Poniżej zrzut z karty produktu:

screen-shot-10-19-16-at-04-17-pm

 

Według grafiki na stronie UniLokaty PLUS, cel inwestycyjny funduszu w 2017 roku to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie od 2% do 2,3%, czyli mniej więcej tyle co na tradycyjnej lokacie. W 2016 roku fundusz wypracował stopę zwrotu równą 1,79%, czyli nieco poniżej celu inwestycyjnego. Wartość ta obowiązuje już po odliczeniu kosztów zarządzania, które wynoszą maksymalnie 2% wartości aktywów (w karcie funduszu możemy wyczytać, iż obecna stawka za zarządzanie ustalona jest na 0,9%). Praktyką rynkową jest prezentowanie wyników funduszu już po potrąceniu kosztów zarządzania. Dzięki temu łatwo porównać wyniki osiągane przez różne fundusze. Dużym plusem tej inwestycji jest brak opłaty manipulacyjnej oraz brak opłaty za umorzenie jednostek funduszu. Mówiąc prościej, na początku inwestycji nie pobiera się żadnych opłat – cały wpłacony kapitał pracuje dla osiągania zysków oraz nie pobiera się opłat z tytułu „wyjścia z inwestycji”.

 

Ile możemy na tym zarobić

Jak wcześniej wspomniałem, cel inwestycyjny na 2017 rok to stopa zwrotu mieszcząca się w przedziale 2% – 2,3%. Potwierdza to grafika zamieszczona na stronie promocji:

W mojej symulacji opłacalności inwestycji przyjmę bardziej pesymistyczny wariant, czyli osiągnięcie przez fundusz wyniku na poziomie 2% w skali roku. Jeśli stopy procentowe nie zmienią się w najbliższym czasie oraz żaden z emitentów nie upadnie – roczna stopa zwrotu będzie oscylować wokół tej właśnie wartości. Dodam tylko, iż od momentu powstania (styczeń 2012 roku), fundusz nie zanotował ujemnego wyniku w skali roku.

Osiągnięcie celu inwestycyjnego to jednak za mało, by specjalnie korzystać z oferty UniLokaty. Zdecydowaną wartością dodaną promocji jest 1% „podwyżki”, którą gwarantuje nam Union Investment. W zależności od wpłacanej kwoty, jest to odpowiednio: 100 zł, 500 zł lub 1000 zł.

Wcześniej natomiast założyliśmy, iż fundusz przyniesie stopę zwrotu równą 2% w skali roku. Dodatkowo, dla potrzeb symulacji załóżmy, iż inwestycja będzie utrzymywana przez 140 dni. Ile zatem da zarobić fundusz? Poniżej przykład dla kwoty 10.000 zł z uwzględnieniem 19% podatku od zysków kapitałowych.

 

10.000 zł x 2% x 140 dni / 365 dni x (100% – 19%) = 62,14 zł

 

Sumarycznie, po 140 dniach otrzymujemy kwotę netto równą 162,14 zł. Jaka jest zatem rentowność inwestycji w skali roku (dla przyjętych założeń)?

 

162,14 zł x 365 dni / 140 dni / 10.000 zł x [100%] = 4,23%

 

Po ubruttowieniu, rentowność w skali roku wyniesie 5,22% brutto. Ciężko jest bezpośrednio porównywać lokaty bankowe oraz wyniki funduszy inwestycyjnych. Jednak mając na uwadze oraz akceptując ryzyko, jakie niesie za sobą UniLokata, warto pochylić się nad tą propozycją. Na rynku nie znajdziemy obecnie lokat z oprocentowaniem ponad 5% w skali roku. Oczywiście jest to tylko symulacja, wynik funduszu może być gorszy lub lepszy. Ba, zawsze należy mieć na uwadze, iż inwestowanie w fundusze inwestycyjne (nawet te najbezpieczniejsze) niosą za sobą ryzyko straty zainwestowanego kapitału, czego musicie mieć pełną świadomość.

 

Jeśli chcecie porównać otrzymany wynik z ofertami lokat bankowych, zapraszam do zapoznania się z rankingiem lokat bankowych. Przewagą UniLokaty nad tradycyjnymi depozytami jest fakt, iż nie musicie zakładać kolejnego konta osobistego, wyrabiać karty debetowej wraz z zapewnieniem transakcji bezgotówkowych na określoną kwotę czy chodzić po oddziałach. Obsługa odbywa się w pełni online. W zasadzie głównym warunkiem jest utrzymanie środków na rejestrze przez minimum 100 dni oraz zachowanie odpowiednich terminów.

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Vouchery o wartości 150 zł za założenie konta w Getin Banku
 
200 zł łatwej premii od Santander Bank Polska
 
200 zł premii na start w promocji Konta Przekorzystnego w Pekao S.A.
 
Bitwala: darmowe konto z 15 euro premii w programie poleceń
 
200 zł premii za założenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń Xendpay
 
Monese: 20 funtów premii w programie poleceń
 
Citi Handlowy: 400 zł do Lidla z darmową kartą kredytową
 
138 zł zniżki na wynajem apartamentu/pokoju w serwisie Airbnb

 

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów