fbpx

Program Rodzina 500+ w praktyce, Część II – wniosek na pierwsze dziecko z uwzględnieniem kryterium dochodowego

rodzina

 źródło: http://mpips.gov.pl

Zgodnie z obietnicą, w dzisiejszej publikacji zajmiemy się nieco trudniejszą kwestią,
a mianowicie wypełnieniem wniosku dla pierwszego/jedynego dziecka. W tym przypadku zastosowanie ma kryterium dochodowe. Oznacza to, iż w celu uzyskania dofinansowania musicie wypełnić oświadczenia o dochodach na podstawie których wypłacone będzie świadczenie. Dla przypomnienia, wypłata świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ dla pierwszego/jedynego dziecka może być realizowana w przypadku gdy miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 800 zł netto. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, wówczas kryterium dochodowe to 1200 zł netto. Mam nadzieję, iż po przeczytaniu dzisiejszego artykułu nie będziecie mieli żadnych problemów z wypełnieniem wniosku w programie Rodzina 500+. 

 

 

Podstawowe informacje dotyczące miejsc oraz terminów składania wniosku znajdziecie w pierwszej części cyklu Program Rodzina 500+ Krok po krokuTam też omawiałem jak wypełnić wniosek, gdy ubiegacie się o dofinansowanie jedynie dla drugiego i kolejnego dziecka, czyli bez względu na dochody. Dzisiaj przyjrzymy się przypadkowi, gdy wasze dochody są niższe niż 800 zł bądź 1200 zł (w przypadku występowania niepełnosprawności) netto na osobę w rodzinie.

Założenia na dziś:

 • Rodzina składa się z małżeństwa oraz trójki dzieci,
 • Cała rodzina zamieszkuje w Polsce,
 • Dzieci państwa Kowalskich mają poniżej 18 lat, nie są w związkach małżeńskich oraz nie posiadają własnych dzieci,
 • Najstarsze z dzieci jest niepełnosprawne,
 • Oboje z rodziców pobierają wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, ojciec – pełen etat, matka – pół etatu,
 • Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 1200 zł netto,
 • Rodzina posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 5,4 ha przeliczeniowych,
 • Wniosek o dofinansowanie składa matka, pani Kowalska.

Dane zawarte w przykładzie wniosku są rzecz jasna zmyślone. Mają one na celu przedstawić zagadnienie od strony praktycznej, nie dotyczą żadnej/żadnych konkretnych osób. To tak dla pewności 🙂

Po pobraniu przykładowego wniosku, prześledźcie go wraz z komentarzami, które zamieszczam poniżej.

 

Pobierz przykładowo wypełniony wniosek w programie Rodzina 500+

Wniosek Rodzina 500+, przykład dla pierwszego (oraz kolejnych dzieci)
lub jedynego dziecka

.

 • Część I

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”.

Komentarz: W tym miejscu wypełniacie swoje podstawowe dane. Wypełnia je jedna osoba, na przykład jedno z rodziców. W moim przykładzie będzie to matka dziecka.

 

2. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Komentarz: W tym miejscu zdecydujecie czy ubiegacie się na dofinansowanie jedynie dla drugiego i kolejnego dziecka (czyli bez względu na dochody) czy również dla pierwszego. Na początku znajduje się krótki opis dotyczący kryterium dochodowego oraz zdefiniowane są pojęcia pierwszego dziecka oraz dziecka niepełnosprawnego.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Do zaznaczenia macie dwie kratki, zgodnie z naszym przykładem wybieracie pierwszą:

x Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę A oraz tabelę B w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dzieci).

.

A. Pierwsze dziecko.

Komentarz: W tym miejscu wypełniacie dane pierwszego (najstarszego dziecka). Jeśli macie tylko jedno dziecko, to rzecz jasna jego dane wpisujecie w tym miejscu. Tabela A dotyczy tylko osób, które spełniają kryterium dochodowe.

 

3. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko.

B. Kolejne dziecko/dzieci (poniższa lista nie obejmuje pierwszego dziecka).

Komentarz: W tym miejscu wypełniacie dane kolejnych dzieci, na które chcecie uzyskać dofinansowanie. Odpowiednio na drugie, trzecie itd. Nie wpisujecie tutaj danych pierwszego dziecka.

 

4. Dane członków rodziny

Komentarz: W punkcie czwartym znajdziecie na początku opis, kogo konkretnie zaliczacie do członków rodziny w programie Rodzina 500+. Są to na przykład dzieci do 25. roku życia, które są na waszym utrzymaniu.

 

Przykład: Jeśli wasze dziecko ma 27 lat, nie wpisujecie go w formularzu, chyba że legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności. Jeśli natomiast wasze dziecko ma 23 lata, ale posiada już własne dziecko – również go nie zaliczacie do składu rodziny. W przypadku gdy dziecko ma 19 lat, jest na waszym utrzymaniu, nie jest w związku małżeńskim oraz nie posiada własnych dzieci – wpisujecie jego dane we wniosku

 

W moim odczuciu chodzi tu o fakt określenia kwestii samodzielności. Zapoznajcie się dokładnie z tym punktem i sami określcie, którzy z członków rodziny powinni zostać wpisani do formularza.

Wpiszcie dokładne dane członków rodziny wraz z nazwą urzędu skarbowego pod który podlegacie/podlegają członkowie waszej rodziny.

 

5. Oświadczam, że orzeczeniem o niepełnosprawności  lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności legitymuje się następujące dziecko wchodzące w skład rodziny (wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się ww. orzeczeniem).

Komentarz: Część piątą wypełniacie w przypadku, gdy staracie się o dofinansowanie dla pierwszego/jedynego dziecka i spełniacie kryterium dochodowe. W naszym przykładzie niepełnosprawne jest najstarsze z dzieci, dlatego wpisujemy jego dane. Wystarczy samo imię i nazwisko.

 

6. Organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) (wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko).

X Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Komentarz: W naszym przykładzie oboje rodzice pracują w oparciu o umowę o pracę wobec czego odprowadzają oni składki do ZUS.

 

7. Inne dane (wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko).

7.1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny wyniosła w roku…

Komentarz: W naszym przykładzie nie zakładamy płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza rodziny, dlatego wstawiamy kreski. Jeśli zaś płacicie takowe alimenty, wpisujecie rok 2014 (składając wniosek w terminie od 1.04.2016 do 30.09.2017 wszelkie kwoty związane z dochodem dotyczą 2014 roku) oraz łączną kwotę zapłaconych alimentów w całym 2014 roku.

 

7.2 W roku kalendarzowym* poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, członkowie rodziny osiągnęli dochody:

niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

Komentarz: Wszelkie dochody, które należy ująć w tym miejscu odnajdziecie w załączniku nr 2 do wniosku. Katalog jest dość szeroki, dlatego warto się zapoznać z pouczeniem umieszczonym w załączniku. Są to między innymi stypendia oraz alimenty, a także wiele innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu. Każdy z członków rodziny, który osiągnął tego typu dochód, musi wypełnić oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 2.

W naszym przykładzie zakładamy, iż najstarsze dziecko pobierało w 2014 roku stypendium szkolne, w wysokości 200 zł. Wobec tego roczny dochód z tego tytułu wyniósł 2400 zł. Jednak odbiorcą stypendium była matka dziecka, więc to jej dane będą uwzględnione w oświadczeniu.

 

z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa)…

Komentarz: Punkt ten dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli wasza forma opodatkowania to ryczałt ewidencjonowany bądź karta podatkowa, wówczas zaznaczacie kwadracik oraz wypełniacie załącznik nr 3. Dane w tym przypadku również dotyczą 2014 roku.

W naszym przypadku, żaden z członków rodziny nie prowadził działalności gospodarczej, więc nikt nie składa oświadczenia zawartego w załączniku nr 3. Jeśli zaś prowadzicie działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową, wówczas odejmujecie od uzyskanych przychodów kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zryczałtowanego podatku (czyli pozycje 2-4 w załączniku 3), po czym wpisujecie dochód w pozycji nr 1.

 

X uzyskane z gospodarstwa rolnego…

Komentarz: Jeśli posiadacie gospodarstwo rolne, zaznaczacie kwadracik oraz wypełniacie załącznik nr 4 – Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. W tym przypadku dane również dotyczą roku 2014. Ponadto w załączniku nr 2 wpisujecie kwotę dochodu z tytułu gospodarstwa rolnego według schematu:

12 x liczba hektarów przeliczeniowych x kwota miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego

 • W roku 2014 roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 2506 zł. Wobec tego nie musicie wyliczać miesięcznego dochodu i mnożyć go razy 12. Wystarczy roczny dochód pomnożyć razy liczbę hektarów przeliczeniowych.

 

Przykład: Rodzina posiadała w 2014 roku gospodarstwo rolne o powierzchni 5,4 ha przeliczeniowego. Wówczas jego dochód to: 5,4 ha x 2506 zł =  13532,4 zł

Załóżmy, iż „przykładowa rodzina Kowalskich” posiadała w 2014 roku gospodarstwo rolne o powierzchni podanej powyżej.

.

7.3. Informacja na temat sytuacji związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu (wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko)

Komentarz: W tym miejscu oświadczacie czy w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego (czyli 2014),  lub po tym roku (2015 oraz 2016) nastąpiła utrata dotychczasowego lub uzyskanie nowego dochodu przez członka rodziny. W punkcie tym zostały wymienione zdarzenia, które mają wpływ na uzyskanie/utratę dochodu. Jeżeli żadne z wymienionych zdarzeń nie miało miejsca, wówczas zaznaczacie nie nastąpiła utrata przez członka rodziny dochodu lub nie nastąpiło uzyskanie przez członka rodziny dochodu. Jeśli zaś któreś ze zdarzeń miało miejsce np. utraciliście prawo do zasiłku dla bezrobotnych bądź zakończyliście urlop wychowawczy – wówczas należy zaznaczyć odpowiednie pole oraz odpowiednio udokumentować zaistniałą sytuację. Może to być na przykład zaświadczenie o utracie prawa do zasiłku itp.

W naszym przykładzie, żadne z wymienionych zdarzeń nie miało miejsca.

.

 • Część II

Komentarz: W tym miejscu zamieszczone są oświadczenia dotyczące składanego wniosku w programie Rodzina 500+. Musicie się z nimi zapoznać oraz zapewnić, by miały odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Ostatnie oświadczenia odnoszą się do pobytu w Polsce lub poza jej granicami wnioskodawcy oraz jego rodziny. Nie dotyczą jednak wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego albo związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W naszym przykładzie cała rodzina przebywa na terenie Polski, wiec zaznaczamy:

X nie przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej…

X członek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej…

Projekt ustawy dotyczącej programu Rodzina 500+ określa, iż świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

 

Kolejne oświadczenie informuje o obowiązku informowania o każdorazowej zmianie sytuacji materialno – dochodowej. W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący program.

Poniżej znajduje się miejsce na wpisanie numeru rachunku bankowego oraz nazwy banku prowadzącego konta, na które mają wpływać środki z tytułu świadczenia.

 

Jeśli nie posiadacie konta bankowego lub zastanawiacie się nad jego zmianą ze względu na koszty – polecam Ranking kont osobistych. Przykładowo Konto Godne Polecenia w banku BZ WBK jest całkowicie darmowe: brak opłaty za prowadzenie konta, kartę debetową oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Ponadto konto oprocentowane jest na 4% w skali roku. Szczegóły znajdziecie w rankingu.

 

W polu dodatkowe dokumenty wymieniacie dokumenty dołączane do wniosku. Są to przede wszystkim oświadczenia oraz inne dokumenty, na przykład związane z utratą/uzyskaniem dochodu, pobieranymi alimentami, kwestiami dotyczącymi separacji/prawem do opieki nad dzieckiem. Nie musicie natomiast dostarczać żadnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego. Dane dotyczące dochodów opodatkowanych typu: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, emerytura itd. zostaną pobrane automatycznie od Urzędów Skarbowych. Ogólny zamysł programu Rodzina 500+ zakładał minimalizację biurokracji oraz formalności, które należy spełnić.

Na koniec zapoznajcie się z pouczeniem dotyczącym programu Rodzina 500+ oraz się podpiszcie (miejscowość + data + podpis).

Kolejne strony wniosku to już załączniki, o których była mowa wcześniej. Należy je wypełnić zgodnie z daną potrzebą. Z mojej strony możecie liczyć na przykładowo wypełnione załączniki.

Zatem to już wszystkie informacje, jakie chciałem Wam dziś przekazać. W najbliższym czasie pojawi się kolejny wpis z serii Program Rodzina 500+ Krok po kroku. Zawarte w nim będą pytania i odpowiedzi dotyczące programu Rodzina 500+. Jeśli jesteście zainteresowani ta tematyką – zapraszam do śledzenia bloga!

.

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe? Polub stronę na facebooku lub zapisz się na newsletter

.

 

[efb_likebox fanpage_url=”JakDorobic” box_width=”250″ box_height=”” locale=”pl_PL” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

.

Zapisz się na Newsletter
Źródło informacji: mpips.gov.pl

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów