Komu przysługuje Emerytura 4+, czyli praktyczne informacje na temat świadczenia wypłacanego dla rodzica co najmniej czwórki dzieci

Kontynuując cykl artykułów dotyczących praktycznych wskazówek związanych z tematyką społeczną, postanowiłem bliżej przyjrzeć się istotnej propozycji rządu, która przez pewien czas wywoływała skrajne emocje i kontrowersje związane z jej słusznością. Pomijając jednak ten temat uznałem, że poruszenie zagadnienia na łamach bloga jest szczególnie ważne z punktu widzenia zakresu działania i liczby osób, których dotyczy. Mianowicie 1 marca zeszłego roku weszła w życie ustawa przyznająca emeryturę dla matek z co najmniej czwórką dzieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, iż roczny wydatek budżetowy na ten cel wyniesie około 801 milionów złotych. Kto zatem otrzyma świadczenie, w jakiej wysokości i od którego roku życia? Na te i wiele innych pytań odpowiem w niniejszym artykule.

 

 

Komu przysługuje matczyna emerytura?

Celem wdrożenia projektu Mama 4 plus było uhonorowanie wysiłków związanych z wychowaniem dzieci. Osoby, które w okresie produktywnym nie wypracowały emerytury w wysokości równej co najmniej sumie najniższej emerytury z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem, otrzymały szansę uzyskania świadczenia.

 

Ten rodzaj emerytury należy się zarówno matce, jak i ojcu, jednak przywilej dotyczy tylko jednego z rodziców. Jednak to matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci, to osoby, które najczęściej z tego prawa skorzystają. Wyjątki, jakim podlegają ojcowie dotyczą przypadków, w których to oni sami wychowali co najmniej czworo dzieci w sytuacji, gdy matka zmarła, albo porzuciła dzieci. Kolejnym koniecznym warunkiem jest brak nabytych praw do emerytury, bądź też wysokość pobieranej emerytury na poziomie niższym, niż najniższa krajowa emerytura. Wówczas wyrównanie pokrywa różnicę tych kwot.

 

Kryteria przyznania, czyli komu i kiedy należy się świadczenie?

Program Emerytura Plus skierowany jest do osób spełniających wyżej opisane warunki, które nie posiadają środków niezbędnych do samodzielnej egzystencji. Wymogiem jest jednak osiągnięty wiek emerytalny, a więc 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w odniesieniu do mężczyzn.

W myśl ustawy, świadczenie przysługuje także obcokrajowcom. Na jakich zasadach? W pierwszej kolejności ich tak zwany ośrodek życiowych interesów musi zawierać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 10-letni okres czasu. Po drugie, rzeczony przywilej dotyczy cudzoziemców mających prawo pobytu lub prawo pobytu stałego, obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także krajów członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

Komu nie przysługuje prawo do matczynej emerytury?

Choć prawo do uzyskania emerytury dla matek co najmniej czwórki dzieci nabyło w 2019 roku aż 50,6 tysięcy osób, (tyle wniosków pozytywnie rozpatrzył ZUS), ustawa przewiduje pewne zaostrzenia.

Kto zatem i dlaczego nie otrzyma środków ze świadczenia? Przede wszystkim te osoby, które prawomocnym wyrokiem sądu zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, albo władza ta została im ograniczona poprzez przekazanie dzieci pieczy zastępczej. Ponadto świadczenie zostanie odebrane osobie, która została tymczasowo aresztowana, albo pozbawiona wolności z tytułu odbywania kary. Wnioski osób uzależnionych, które przebywają w całodobowych placówkach odwykowych dla uzależnionych od narkotyków, alkoholu, bądź też innych substancji odurzających, również nie zostaną rozpatrzone pozytywnie przez uprawniony do tego organ.

 

Ile w 2020 wynosi emerytura dla mam + zasady wyliczania?

Jak mówi idea przedsięwzięcia wprowadzonego w życie przez rząd, matczyna emerytura ma być zabezpieczeniem finansowym na starość dla tych osób, które poświęciły swoje życie zawodowe na rzecz wychowania potomstwa. W efekcie wypracowane świadczenie emerytalne, bądź rentowe jest na tak niskim poziomie, że nie zabezpiecza podstawowych potrzeb egzystencjalnych tych osób. W związku z powyższym zapadła decyzja o wyrównaniu tej kwoty do równowartości najniższej krajowej emerytury, która aktualnie kształtuje się na poziomie 1200 zł brutto, czyli 1015,34 zł netto. Osoby spełniające opisane wyżej kryteria mogą, zatem złożyć wniosek do właściwej jednostki administracji państwowej, aby prawo do świadczenia zostało im przyznane w drodze wiążącej decyzji. 

 

Bez wątpienia jest to ogromna szansa na finansowanie dla osób, które dotychczas nie posiadały praw do żadnego ze świadczeń. Co prawda najniższa emerytura nie jest szczytem marzeń, ale lepsze to niż poleganie wyłącznie na rodzinie lub na opiece społecznej. Jednak przed wypłatą świadczenia, ZUS albo KRUS – zależnie od tego, który z tych urzędów ma wypłacić świadczenie dokona zbadania dochodowe sytuacji osoby wnioskującej.

Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku świadczeń dla osób, które posiadają prawo i pobierają świadczenie w kwocie niższej, niżeli 1200 zł (dla 2020 roku). Wówczas wypłacana emerytura Mama 4 plus, będzie stanowiła różnicę pomiędzy otrzymywanym świadczeniem a kwotą najniższej emerytury. W efekcie każdy uprawniony będzie pobierał emeryturę takiej samej wysokości.

 

Zasady waloryzacji, czyli jak rozwiązany zostanie negatywny wpływ inflacji?

Wiadomo już, że nabycie prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie jest zależne od konieczności wcześniejszego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. A jak wygląda sprawa waloryzacji tych świadczeń? Otóż przyznane emerytury Mama 4+, co roku mają być waloryzowane w taki sam sposób i w  takich samych terminach, jak tradycyjne renty i emerytury. Z uwagi na fakt, że ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2019, pierwsza waloryzacja ma miejsce w 2020 roku. Świadczenie dla matek, w związku z powyższym wzrosło o taką samą kwotę, jak w przypadku wszystkich innych osób pobierających minimalną emeryturę – z 1100 zł w 2019 roku na 1200 zł w 2020 roku.

 

 

 

 

Co zrobić, aby otrzymać emeryturę Mama 4+?

Jak mówi ustawa, świadczenia rodzicielskie przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w zależności od tego, pod, który urząd podlega zainteresowany. Pierwszy krok do przyznania rzeczonych uprawnień stanowi złożenie stosownego wniosku, który zawiera:

 • dokładne dane ubiegającego się o świadczenie, czyli imię, nazwisko, PESEL lub numer paszportu, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, jeśli różni się od adresu zamieszkania;
 • wskazanie świadczenia, o które stara się wnioskodawca;
 • informację o formie przekazania świadczenia, czyli w przypadku przelewu bankowego nazwę banku i numer rachunku;
 • podpis zainteresowanego.

 

Sporządzony wniosek należy uzupełnić o wszelkie istotne dokumenty, mające wpływ na pozytywną decyzję w sprawie przyznania świadczenia takie jak akty urodzenia wszystkich dzieci, informacje o ich numerach PESEL, oświadczenie o bieżącej sytuacji rodzinnej, osobistej, materialnej i majątkowej. W takowym oświadczeniu powinny znaleźć się informacje szczególnie przydatne w procesie weryfikacji słuszności przyznania świadczenia przez urząd. Ważne, aby zgodnie z prawdą poinformować organ o:

 • zatrudnieniu lub prowadzeniu jakiejkolwiek działalności zarobkowej;
 • przysługującym już prawie do świadczenia emerytalnego albo rentowego;
 • prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub tak zwanego działu specjalnego produkcji rolnej;
 • otrzymywaniu dochodów z innego tytułu.

 

Jakie zatem dokumenty skutecznie potwierdzą okoliczności decydujące o przyznaniu świadczenia? Są to przede wszystkim:

 • zaświadczenie potwierdzające źródła przychodów i ich wysokość, wydane przez odpowiedni Urząd Skarbowy;
 • zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, bądź prowadzenie innej zarobkowej działalności, oraz kwoty osiąganych w ten sposób przychodów;
 • zaświadczenie o pobieraniu innych świadczeń;
 • zaświadczenie potwierdzające rodzaj i wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego, wydane przez właściwy Urząd Gminy;
 • oświadczenie o dochodach osiąganych z prowadzonego gospodarstwa rolnego;
 • inne dokumenty stwierdzające stan rodzinnej, majątkowej i materialnej sytuacji wnioskującego.

 

Wniosek o przyznanie Emerytury Mama 4+ każdorazowo rozpatruje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w zależności od tego, który z urzędów jest właściwy dla konkretnego wnioskodawcy. Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia zostaje przekazana do wiadomości osoby zainteresowanej.

 

 

Chcesz być na bieżąco z wartościowymi artykułami?

Zapisz się na newsletter i nie przegap żadnej publikacji

 

 

Odmowa przyznania matczynej emerytury – co wtedy?

W przypadku negatywnej odpowiedzi urzędu macie prawo odwołać się od tej decyzji, składając w ciągu 14 dni do prezesa ZUS lub KRUS wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Istnieje ponadto możliwość zaskarżenia odmowy, o której mowa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS, bądź KRUS. Wówczas obowiązujący termin to 30 dni od dnia doręczenia odmowy.

Co więcej, w przypadku nie zgadzania się z decyzją w sprawie ponownego ustalenia kwoty świadczenia uzupełniającego, wypłaty, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia albo ustania prawa do niego, przysługuje prawo wystąpienia do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

O czym trzeba powiadomić urząd?

Jeśli rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostało Wam przyznane, musicie pamiętać o obowiązku poinformowania właściwych organów o zmianach w sytuacji materialnej, która ma zasadniczy wpływ na prawo do pobierania, jak i wysokość emerytury, o której mowa. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że każdy dodatkowy dochód osiągany w wyniku podjętego zatrudnienia ma wpływ na zasadność wydanej decyzji. Dlatego też w takiej sytuacji konieczne jest ponowne rozparzenie wniosku i wydanie aktualnej decyzji. Możliwe jest zatem ustanie prawa do świadczenia – urząd wskaże wówczas datę, od której wypłata świadczenia nie będzie Wam już przysługiwać.

Wszystkie obowiązujące wzory wniosków, oświadczeń i dokładny spis koniecznych dokumentów, wymaganych w procesie decyzyjnym o przyznaniu prawa do emerytury Mama 4+ znajdziecie na oficjalnych stronach ZUS i KRUS.

 

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Vouchery o wartości 150 zł za założenie konta w Getin Banku
 
200 zł łatwej premii od Santander Bank Polska
 
200 zł premii na start w promocji Konta Przekorzystnego w Pekao S.A.
 
Bitwala: darmowe konto z 15 euro premii w programie poleceń
 
200 zł premii za założenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń Xendpay
 
Monese: 20 funtów premii w programie poleceń
 
Citi Handlowy: 400 zł do Lidla z darmową kartą kredytową
 
138 zł zniżki na wynajem apartamentu/pokoju w serwisie Airbnb

 

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

JAKDOROBIC.PL
W ŚWIETLE SOCIAL MEDIÓW


7

lat
na rynku

24

tysięcy
polubień

4.5

tysięcy członków
grupy

2.2

tysięcy
artykułów